ภาพหมู่พระภิกษุสามเณรวัดมัชฌันติการาม ประจำปี 2561

พระภิกษุสามเณร, พระ, เณร, วัดมัชฌันติการาม, ภาพหมู่พระภิกษุสามเณรวัดมัชฌันติการาม, พระประธาน, อุโบสถ์