fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม ตามรายการ แต่ละรายการจะระบุชื่อผู้สร้างตามตำแหน่งในภาพ

…… ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม ตามรายการ แต่ละรายการจะระบุขื่อผู้สร้างตามตำแหน่งในภาพ ดังนี้

ศาลาปฏิบัติธรรม

1.บานประตูตำแหน่งพระประธานด้านใน 1 บานๆ ละ 250,000 บาท
2.บานประตูตำแหน่งพระประธานด้านนอก 1 บานๆ ละ 250,000 บาท
3.บานประตูตำแหน่งข้างพระประธานด้านใน 2 บานๆ ละ 250,000 บาท
4. บานประตูตำแหน่ง ทางเข้าบันไดด้านนอก 2 บาน ๆ ละ 250,000 บาท
5. บานประตูตำแหน่ง ทางเข้าบันไดด้านใน 2 บาน ๆ ละ 200,000 บาท
6. บานประตูตำแหน่งทางเข้าด้านหลังภายใน 2 บาน ๆ ละ 200,000 บาท
7.บานประตูตำแหน่งทางเข้าด้านหลังภายนอก 2 บาน ๆ ละ 100,000 บาท
8.บานหน้าต่างภายใน 8 บาน ๆ ละ 70,000 บาท
9. บานหน้าต่างภายนอก 8 บาน ๆ ละ 50,000 บาท
10. งานฐานประประธาน 7 ชื่อ ๆ ละ 250,000 บาท
11.งานผนังภายใน 22 ชื่อ ๆ ละ 50,000 บาท
12. ระเบียงคต 18 ชื่อ ๆ ละ 20,000 บาท
13.ห้องน้ำชั้น 2 ทั้งหมด 9 ห้อง ๆ ละ 50,000 บาท
14.ป้ายชื่อบันไดทางขึ้น 40 ชื่อ ๆ ละ 20,000 บาท
15. เสาชั้น 1 ทั้งหมด 18 ต้น ๆ ละ 100,000 บาท

……ขออนุโมทนาบุญกับท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีกุศลเจตนาอันประเสริฐ และยิ่งใหญ่ ได้ถวายที่ดินบ้าง ถวายจุตปัจจัยบ้าง แด่วัดมัชฌันติการาม เพื่อดำเนินการสร้างเป็นศาลาปฏิบัติธรรม ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม และศูนย์กลางการทำสมาธิ ในครั้งนี้ นับเป็นบุญกิริยาอันประเสริฐ เตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อพระเจ้าพิมพิสาร ถวายพระอารามเวฬุวัน เป็นปฐมอารามในพระศาสนา พระเจ้าสุทโธทะ สร้างวัดนิโคธาราม ถวายพระพุทธเจ้า ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ถวายวัดพระเชตะวัน ณ เมืองสาวัตถี พระนางวิสาขามหาอุบาสิกา ถวายวัดบุบผาราม พระเจ้าอโศกมหาราช สร้างวัด 84,000 วัดไว้ในพระพุทธศาสนา และอีกมากมายหลายวัดที่มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดถวายไว้ในพระพุทธศาสนา แม้กระทั่งในประเทศไทยของเราตั้งแต่ออดีตถึงปัจจุบันก็ยังมีผู้สร้างวัดเป็นวิหารทานไว้ในพระพุทธศาสนา. ท่านทั้งหลายผู้บำเพ็ญวิหารทาน ถวายที่ดินและถวายปัจจัยสำหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมไว้สำหรับพระสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากจาตุรทิศ เป็นหลักมั่นคงของการเผยแผ่พระสัทธรรม เกื้อกูลแก่การอบรมเจริญปัญญายกตัวอย่างเช่น วัดเวฬุวัน วันพระเชตะวัน วัดบุบผาราม วัดนิโครธารามและวัดอื่นๆในสมัยพุทธกาล ตั้งแต่อดีตจงถึงปัจจุบันนั้นยังมีพระสงฆ์สามเณร อุบาสกอุบาสิกา จากทั่วโลก เดินทางไปประกอบกุศลคุณงามความดี สร้างบารมีด้วยการให้ ทาน รักษาศีล และสมาธิภาวนาตลอด วัดทั้งหลายเหล่านี้ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ยังเป็นสถานที่ให้ผู้ปฏิบัติบรรลุจากปุถุชนเป็นกลัยาณชน จากกัลยาณชนเป็นอริยชนจนถึงมรรคผลนิพพานมากมาย. ดั้งนั้นท่านทั้งหลายผู้บำเพ็ญวิหารทาน ถวายที่ดินและถวายปัจจัยสำหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์กลางการเรียนการสอนและการปฏิบัติสมาธิครั้งนี้ ย่อมได้รับอานิสงส์มหาศาลและ อานิสงส์นี้มิใช่แต่เพียงเฉพาะตัวท่านเองเท่านั้น หากยังสามารถอุทิศไปถึงผู้ล่วงลับไปแล้วในปรโลก และสามารถเผื่อแผ่บอกบุญไปยังญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้ได้อนุโมทนาสาธุการโดยทั่วหน้ากัน บุญครั้งนี้จึงเป็นบุญใหญ่ เป็นเครื่องอำนวยความสุขมาสู่ผู้เสียสละทรัพย์ภายนอก ให้เจริญงอกงามเป็นอริยทรัพย์ภายใน. อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์อันประเสริฐ เป็นที่พึ่งได้ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า โจรลักไปไม่ได้ ไฟไหม้ไม่ได้ น้ำพัดไปไม่ได้ เป็นทรัพย์ภายใน ซึ่งสามารถทำให้พ้นจากทุกข์ได้ .ท่านทานบดีมีศรัทธาในพระรัตนตรัย จึงถึงพร้อมด้วยจาคะ สามารถสละทรัพย์สินมีค่าเพื่อเป็นวิหารทาน เอื้ออำนวยให้ชนทั้งหลายได้มาอบรมศึกษา เพื่อรู้จักการรักษาศีล มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ให้เป็นผู้ขวนขวายในการสดับตรับฟังธรรมะ ให้มีความเสียสละละวางจากบาปอกุศล จนบรรลุถึงความงอกงามทางปัญญา. ที่ดินและทรัพย์สินที่ท่านอุทิศมอบไว้เป็นวิหารทานในพระพุทธศาสนา จึงแปรเป็นทั้งอริยทรัพย์ในตัวท่านผู้บริจาค และจะเป็นทั้งแหล่งผลิตอริยทรัพย์ให้เพิ่มพูนขึ้นในหมู่พุทธบริษัทโดยทั่วหน้าสืบไป ขอทุกท่านจงยินดีอิ่มเอิบใจในบุญกิริยาที่ได้บำเพ็ญครั้งนี้.
…………………………..
>>>>>การสร้างวัด หรือส่วนประกอบของวัด เพื่อถวายพระสงฆ์ที่มาจากถิ่นฐานต่างๆให้เป็นที่พำนักอาศัยที่ปฎิบัติธรรมที่ประกอบกุศลกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีล ทรงคุณธรรมนั้นมีอานิสงส์ คือ ผลดีตอบต่อผู้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์
>>>ทั้งนี้สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-0046876 และร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรมตามกำลังศรัทธาได้ที่ “บัญชีสวนป่าปฏิบัติธรรม ฯ” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-21988-1
———————