กำหนดการงานเททองหล่อพระนิรันตราย(จำลอง)วัดมัชฌันติการาม 12 ส.ค. 63