fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

••• ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ในวันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

•••เพื่อสมทบกองทุนศาลาสวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

โดยมี คุณเสงี่ยม จารุวิลาศกุล และครอบครัว เป็นประธานอุปถัมภ์

•••พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีตามกำลังศรัทธาได้ที่บัญชีชื่อ”วัดมัชฌันติการาม(สวนป่าปฏิบัติธรรม)” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-26782-7
•••สอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876 และพระชาลี ปริชาโน 089-149-8310


•••ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อันประเสริฐสูงสุดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอภิบาลให้ท่านเจ้าภาพ และทานบดีทั้งหลาย พร้อมด้วยครอบครัว ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง และจงดลบันดาลให้เจริญรุ่งเรืองด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สมบูรณ์ด้วยสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมมโนปณิธาน ทุกประการ เทอญ.

อานิสงส์จากการทำบุญทอดกฐิน..

 1. ทำให้เกิดมาในตระกูลที่ดี มีสัมมาทิฐิ
 2. ทำให้ได้ลักษณะที่งดงามสมส่วน
 3. ทำให้มีผิวพรรณงดงาม
 4. ทำให้มีทรัพย์สมบัติมาก ไม่ลำบากในการแสวงหาทรัพย์
 5. เมื่อละโลกแล้วย่อมไปบังเกิดในสวรรค์
  …….ความสำคัญพิเศษที่การทอดกฐินแตกต่างจากทานอย่างอื่น
  การถวายกฐินนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่าง ซึ่งทำให้การถวายกฐินมีความความพิเศษแตกต่างจากทานอย่างอื่นดังนี้
  1.จำกัดประเภททาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้
  2.จำกัดเวลา คือกฐินเป็นกาลทานอย่างหนึ่ง (ตามพระบรมพุทธานุญาต) ดังนั้นจึงจำกัดเวลาว่าต้องถวายภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันออกพรรษา เป็นต้นไป
  3.จำกัดงาน คือ พระภิกษุที่กรานกฐินต้องตัด เย็บ ย้อม และครองให้เสร็จภายในวันที่กรานกฐิน
  4.จำกัดไทยธรรม คือ ผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่พระวินัยกำหนดไว้
  5.จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุผู้รับกฐิน ต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษา และจำนวนไม่น้อยกว่า 5 รูป
  6.จำกัดคราว คือ วัด ๆ หนึ่งรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
  7.เป็นพระบรมพุทธานุญาต ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตผ้าอาบน้ำฝน แต่ผ้ากฐินนี้พระองค์ทรงอนุญาตเอง นับเป็นพระประสงค์โดยตรง