fbpx

กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ รัชกาลที่ ๑๐ ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล (ภาคบ่าย)

วัดมัชฌันติการาม จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการบรรยายธรรม องค์แสดงธรรม พม.บุญไทย ปุญฺญมโน ดร.ผช. วัดมัชฌันติการาม  เวลา ๑๕.๐๐ น. ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม