niruntaray63WMT

พระนิรันตราย, พระนิรันตรายจำลอง, พระนิรันตรายวัดมัชฌันติการาม, วัดมัชฌันติการาม, สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, พระพุทธรูป, พระพุทธรูปปางสมาธิ, ซุ้มเรือนแก้ว, เช่าบูชาพระ, เช่าพระ, เช่าพระนิรันตราย,