PrapatanWatmatchantikaram

พระประธานในโบสถ์วัดมัชฌันติการาม, พระประธาน, พระพุทธรูป, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อย วงศ์สว่าง, พระปางมารวิชัย, พระพุทธรูปปางมารวิชัย

พระประธานในโบสถ์วัดมัชฌันติการาม, พระประธาน, พระพุทธรูป, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อย วงศ์สว่าง, พระปางมารวิชัย, พระพุทธรูปปางมารวิชัย