fbpx

คำถวายเก้าอี้

คำถวายเก้าอี้

 ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตานิ โกจฉานิ สะปะริวารานิ   มะหาชะนัสสะ   สาธาระณัตถายะ ภิกขุสังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง มะหาชะนัสสะ สาธาระณัตถายะ โกจฉานัง ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเก้าอี้ พร้อมทั้งของบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชน ขออานิสงส์แห่งการถวายเก้าอี้ เพื่อประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชนนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

banquetChair, เก้าอี้นวม
banquetChair, เก้าอี้นวม