fbpx

ภาพวาดพุทธศิลป์

ภาพวาดพุทธศิลป์ พุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำเนินการจัดวาดถวาย โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ภาพวาดพุทธศิลป์ พุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้างกำแพงวัดมัชฌันติการาม
ภาพวาดพุทธศิลป์ พุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้างกำแพงวัดมัชฌันติการาม