fbpx

ความคืบหน้า โครงการสร้างส่วนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม มีความก้าวหน้าประมาณ 75%

วันนี้ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. รศ. ดร. สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ , ผศ. ดร. กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ได้ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม

ซึ่งมีความก้าวหน้าไปแล้วประมาณ 75% ประกอบไปด้วย;
•งานตกแต่งภายในชั้น 2
•งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง ห้องสุขา ชั้น 2
•งานติดตั้งฝ้าภายนอกศาลาชั้น 2
•งานทาสีภายศาลาชั้น 1 และชั้น 2
•งานฉาบและตกแต่งเสาชั้น1 และชั้น 2
•งานเดินท่อแอร์ชั้น 2
•งานติดตั้งไฟฟ้าชั้น 1 และชั้น 2
•งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า


……….โครงการสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม กลางกรุงวัดมัชฌันติการาม…..
……วัตถุประสงค์
…เพื่อเป็นสถานที่ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
…เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียน การสอน และการปฏิบัติสมาธิ
-เพื่อเป็นสถานที่ประกอบอริยทรัพย์ คือทรัพย์อันประเสริฐ อันได้แก่ ทาน ศีล และภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
…..พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้กล่าวไว้ว่า คำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นของดีของวิเศษ นับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลก เพราะเหตุที่ท่านแนะนำทางที่ถูกทางที่ควรให้แก่พวกเราทั้งหลาย การปฏิบัติบูชาคือการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาที่งดงาม สมาธิเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งก็คือ พลังจิตที่อยู่ที่ใจของเรานั่นเอง สมาธิเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนในทุกย่างก้าว และเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดสำหรับชาวพุทธ จุดประสงค์ของการทำสมาธิคือสะสมพลังจิต ดังนั้น สาธุชนชาววัดมัชฌันติการามทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงมีสมานฉันท์ให้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้น โดยมีพระเดชพระคุณพระคุณพระพรหมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล, ประธานผู้ตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพได้เมตตาสละทุนทรัพย์เป็นต้นบุญประเดิม จำนวน หนึ่งล้านบาท, และบริษัทศรีธนาเพอร์เฟคท์ จำกัด โดยคุณศรีประไพ พจน์ธนาดิถี และครอบครัว ร่วมบริจาค หนึ่งล้านบาท. และมีศรัทธาสาธุชนร่วมบริจาคจำนวนรายละแสน รายละหมื่น อีกเป็นจำนวนมาก. พร้อมกันนี้มีผู้ร่วมถวายที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม โดยคุณพิไลลักษณ์ นาคเจริญ, คุณศิริ คุณอารีย์ กองสิทธิผล และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม, เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา, เป็นศูนย์กลางการเรียน การสอน และการปฏิบัติสมาธิ ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัย, เป็นสวนป่าปฏิบัติธรรมที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการพัฒนาพลังจิตตานุภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวิถีพุทธธรรม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพิ่มพูนสติปัญญาพัฒนาสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน อย่างยั่งยืนตลอดไป


>>>ดังนั้น ท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ ได้ถวายที่ดินบ้าง ถวายจุตปัจจัยบ้าง แด่วัดมัชฌันติการาม เพื่อดำเนินการสร้างเป็นศาลาปฏิบัติธรรม ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม และศูนย์กลางการทำสมาธิ ในครั้งนี้ นับเป็นบุญกิริยาอันประเสริฐ เตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อพระเจ้าพิมพิสาร ถวายพระอารามเวฬุวัน เป็นปฐมอารามในพระศาสนา พระเจ้าสุทโธทะ สร้างวัดนิโคธาราม ถวายพระพุทธเจ้า ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ถวายวัดพระเชตะวัน ณ เมืองสาวัตถี พระนางวิสาขามหาอุบาสิกา ถวายวัดบุบผาราม พระเจ้าอโศกมหาราช สร้างวัด 84,000 วัดไว้ในพระพุทธศาสนา และอีกมากมายหลายวัดที่มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดถวายไว้ในพระพุทธศาสนา แม้กระทั่งในประเทศไทยของเราตั้งแต่ออดีตถึงปัจจุบันก็ยังมีผู้สร้างวัดเป็นวิหารทานไว้ในพระพุทธศาสนา. ท่านทั้งหลายผู้บำเพ็ญวิหารทาน ถวายที่ดินและถวายปัจจัยสำหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมไว้สำหรับพระสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากจาตุรทิศ เป็นหลักมั่นคงของการเผยแผ่พระสัทธรรม เกื้อกูลแก่การอบรมเจริญปัญญายกตัวอย่างเช่น วัดเวฬุวัน วันพระเชตะวัน วัดบุบผาราม วัดนิโครธารามและวัดอื่นๆในสมัยพุทธกาล ตั้งแต่อดีตจงถึงปัจจุบันนั้นยังมีพระสงฆ์สามเณร อุบาสกอุบาสิกา จากทั่วโลก เดินทางไปประกอบกุศลคุณงามความดี สร้างบารมีด้วยการให้ ทาน รักษาศีล และสมาธิภาวนาตลอด วัดทั้งหลายเหล่านี้ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ยังเป็นสถานที่ให้ผู้ปฏิบัติบรรลุจากปุถุชนเป็นกลัยาณชน จากกัลยาณชนเป็นอริยชนจนถึงมรรคผลนิพพานมากมาย. ดั้งนั้นท่านทั้งหลายผู้บำเพ็ญวิหารทาน ถวายที่ดินและถวายปัจจัยสำหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์กลางการเรียนการสอนและการปฏิบัติสมาธิครั้งนี้ ย่อมได้รับอานิสงส์มหาศาลและ อานิสงส์นี้มิใช่แต่เพียงเฉพาะตัวท่านเองเท่านั้น หากยังสามารถอุทิศไปถึงผู้ล่วงลับไปแล้วในปรโลก และสามารถเผื่อแผ่บอกบุญไปยังญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้ได้อนุโมทนาสาธุการโดยทั่วหน้ากัน บุญครั้งนี้จึงเป็นบุญใหญ่ เป็นเครื่องอำนวยความสุขมาสู่ผู้เสียสละทรัพย์ภายนอก ให้เจริญงอกงามเป็นอริยทรัพย์ภายใน. อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์อันประเสริฐ เป็นที่พึ่งได้ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า โจรลักไปไม่ได้ ไฟไหม้ไม่ได้ น้ำพัดไปไม่ได้ เป็นทรัพย์ภายใน ซึ่งสามารถทำให้พ้นจากทุกข์ได้ .ท่านทานบดีมีศรัทธาในพระรัตนตรัย จึงถึงพร้อมด้วยจาคะ สามารถสละทรัพย์สินมีค่าเพื่อเป็นวิหารทาน เอื้ออำนวยให้ชนทั้งหลายได้มาอบรมศึกษา เพื่อรู้จักการรักษาศีล มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ให้เป็นผู้ขวนขวายในการสดับตรับฟังธรรมะ ให้มีความเสียสละละวางจากบาปอกุศล จนบรรลุถึงความงอกงามทางปัญญา. ที่ดินและทรัพย์สินที่ท่านอุทิศมอบไว้เป็นวิหารทานในพระพุทธศาสนา จึงแปรเป็นทั้งอริยทรัพย์ในตัวท่านผู้บริจาค และจะเป็นทั้งแหล่งผลิตอริยทรัพย์ให้เพิ่มพูนขึ้นในหมู่พุทธบริษัทโดยทั่วหน้าสืบไป ขอทุกท่านจงยินดีอิ่มเอิบใจในบุญกิริยาที่ได้บำเพ็ญครั้งนี้.


>>>ทั้งนี้สามารถ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรมตามกำลังศรัทธาได้ที่ “บัญชีสวนป่าปฏิบัติธรรม ฯ” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-21988-1
———————