fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา ศาลาบำเพ็ญกุศลฌาปนสถาน

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา ศาลาบำเพ็ญกุศลฌาปนสถาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะศรัทธาญาติโยม ผู้มาบำเพ็ญกุุศลและสวดอภิธรรมศพ ณ วัดมัชฌันติการาม ซึ่งจะจัดสร้างห้องสุขาตามมาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS Plus ระดับประเทศ ได้แก่ สะอาด เพียงพอและปลอดภัย รวม 10 ห้อง ประกอบห้องสุขาหญิง จำนวน 6 ห้อง พร้อมเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า จำนวน 5 ใบ/ ห้องสุขาชาย จำนวน 4 ห้อง/โถปัสสาวะชาย จำนวน 4 ใบ/เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า จำนวน 4 ใบ และห้องสุขาสำหรับผู้พิการ 1 ห้อง ด้วยงบประมาณ 1,800,000 บาท จึงขอเชิญชวนคณะศรัทธาญาติโยมร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อไว้ ผนังทางเข้าห้องสุขา

ทั้งนี้สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876 และพระชาลี ปริชาโน 089-149-8310
และร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา ศาลาบำเพ็ญกุศลฌาปนสถานตามกำลังศรัทธาได้ที่ “บัญชีวัดมัชฌันติการาม (ฌาปนสถาน)”ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 1930225261
———————
****อานิสงส์ของการสร้างห้องสุขา-ห้องอาบน้ำ ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา•
…..พระพุทธองค์เสด็จประทับในเชตวันมหาวิหาร แห่งกรุงสาวัตถี มีมาณพคนหนึ่งเป็นช่างทอง ทำกิจการค้าขายทองอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้น จนร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมาก อยู่มาวันหนึ่งมาณพคิดว่าเราค้าขายทองก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ ทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความอยากลำบากก็ไม่อยากให้สูญหายไปโดยเร็ว มีวิธีไหนบ้างหนอ ที่จะรักษาเก็บทรัพย์สมบัตินี้ไว้ได้ เขาตริตรองหาวิธีที่จะเก็บทรัพย์สมบัติให้อยู่ได้นาน ก็ไม่พบวิธีที่จะป้องกันความเสื่อมเสียของทรัพย์สมบัติไว้ได้ ก็เห็นมีอยู่แต่วิธีเดียวเท่านั้น ที่จะรักษาและให้ทรัพย์สมบัติติดตามตัวไปในอนาคตได้ ก็คือฝังทรัพย์ไว้ในบวรพระพุทธศาสนา
…..จากนั้นก็ใคร่ครวญต่อ ๆไปว่า จะทำอะไรดีสิ่งอื่นๆก็มีผู้ทำไว้หมดแล้ว ก็เห็นแต่จะมีห้องสุขาเท่านั้น ที่ยังไม่มีใครทำเลย เมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงได้สร้างห้องสุขาขึ้น เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการฉลองอย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร พร้อมมอบถวายแก่สงฆ์ แล้วจึงตั้งความปรารถนาว่า
“ด้วยอำนาจแห่งทานนี้ เมื่อข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขึ้นชื่อว่าความทุกข์อันเกิดจากโรคภัยต่างๆ อย่าได้บังเกิดมีกับข้าพเจ้าเลย”
…..#พระสงฆ์ก็โมทนาว่า ขอให้ความปรารถนาของท่านจงสำเร็จเถิด ครั้นเมื่อมาณพได้ตายไปแล้วก็ไปเกิดที่สวรรค์ มีวิมานทอง มีเทพธิดา ๑๐๐๐ องค์ เป็นบริวาร
…..อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนาถึงมานพนั้นอยู่ พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงที่นั้นจึงตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกท่านนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้ว พระองค์ก็ทรงตรัสต่อภิกษุทั้งหลายว่า มาณพผู้เป็นช่างทองผู้นี้ เป็นผู้ไม่ประมาท ได้สร้างห้องสุขาด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใส บูชาพระรัตนตรัย ได้เสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ และเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาล ในครั้งอดีตที่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าตัณหังกร เราตถาคต ก็เคยสร้างห้องสุขาเช่นกัน และได้ตั้งความปรารถนาว่า ด้วยผลของอานิสงส์ที่ได้สร้างห้องสุขาเป็นสาธารณะทานนี้ ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลด้วยเถิด เราตถาคตครั้นทำลายขันธ์แล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ได้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏฏ์จนบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจุบันกาลนี้แล.