fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมัชฌันติการาม สำหรับเป็นสาธารณประโยชน์ อำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณร ผู้ศึกษานักธรรม และภาษาบาลี เพื่อทรงไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ และประชาชนทั่วไปผู้มาประกอบอริยทรัพย์ คือทรัพย์อันประเสริฐ ด้วยการทำบุญให้ทาน รักษาศีล และเจริญจิตตภาวนา

ในการนี้ คุณเสงี่ยม จารุวิลาศกุล ประธานอุปถัมภ์ และครอบครัว พร้อมด้วยคณะญาติธรรม ได้มีจิตศรัทธา เพื่อจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

•••ทั้งนี้สามารถ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบูรณะอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมตามกำลังศรัทธาได้ที่”วัดมัชฌันติการาม (สำนักศาสนศึกษา)”ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-264-77-1
•••ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-0046876, พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310, พระมหาไชยถนอม ชยธมฺโม 080-808-4402

อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมัชฌันติการาม สร้างเมื่อปี 2537 และเปิดใช้เมื่อปี 2542
-เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี,
-เพื่อเป็นสถานที่พักอาศัยสำหรับพระภิกษุ-สามเณร
-เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุ-สามเณร และอุบาสก-อุบาสิกาทั้งหลาย
-เพื่อเป็นสถานที่ประกอบบุญกิริยา อันประกอบด้วยทาน ศีล และภาวนา สำหรับพุทธบริษัททั้งหลาย
–และเคยใช้เป็นสถานที่พักคอย สำหรับรองรับประชาชนเขตบางซื่อและทั่วไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โรคโควิด-19 (COVID-19) เมื่อปี 2564
•••ด้วยการสร้างมา 25 ปี และใช้งานมาดังกล่าว ทำให้อาคารหลายส่วนมีสภาพเสื่อมและชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบูรณะให้เหมาะสมแก่การประกอบศาสนกิจต่างๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุ-สามเณร และอุบาสก-อุบาสิกา ทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธสืบไป.
•••ดังนั้น คณะสงฆ์ และอุบาสก-อุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม จึงมีมติให้บูรณะอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม และขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณะอาคาร ตามกำลังศรัทธา
งานบูรณะอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย;
-งานหลังคา
-งานผิวพื้นปูกระเบื้องยางชั้น 3
-งานฝ้า
-งานห้องน้ำ ห้องสุขา ชั้น 1,ชั้น 2 และชั้น 3
-งานทาสีภายนอกภายในอาคาร
-งานถังบำบัด
•••ใช้งบบูรณะประมาณ 3,060,000 บาท

อานิสงส์การสร้างวิหารทาน

•••••การสร้างวัด หรือส่วนประกอบของวัด เพื่อถวายพระสงฆ์ที่มาจากถิ่นฐานต่างๆให้เป็นที่พำนักอาศัยที่ปฎิบัติธรรมที่ประกอบกุศลกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีล ทรงคุณธรรมนั้นมีอานิสงส์ คือ ผลดีตอบต่อผู้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์
•••พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้

  1. ” ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง “ (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
  2. ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)
  3. ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแกภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่าเป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด โดยตรัสไว้ว่า”เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้”การถวายกุฎีวิหารที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน อันเลิศ เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎวิหาร ที่อยู่อาศัยอันรื่นรมย์ ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้เป็นพหูสูตเถิด อนึ่งถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ แก่พระสงฆ์ ทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยน้ำใจอันเลื่อมใส ในท่านผู้ปฏิบัติตรง ทั้งทางกาย และ ทางใจ ท่านย่อมแสดงธรรม อันเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ทั้งมวล แก่บุคคลผู้เมื่อรู้ธรรมแล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลส ปรินิพพานในโลกนี้(เสนาสนขันธกะ พระวินัยปิฎก)