fbpx

โรงทานสนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยมและเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)

>>>>>เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระดำริให้วัดทุกวัดตั้งโรงทานขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยมและเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)
>>>>>ดังนั้น คณะสงฆ์-อุบาสก -อุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม และผู้มีจิตศรัทธา จึงได้จัดตั้งโรงทานถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่าย ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชน ในวันพุธ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป.

โรงทาน, ถวายทาน, บริจาคทาน, โรงทานสนองพระดำริ, เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, โรงทานโควิด19, โควิด, โควิด19, Covid19, Corona, โคโรนา, ช่วยเหลือ, โรคระบาด, โรคระบาดโควิด19, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, โรงทานถุงยังชีพ, ถุงยังชีพ, โรงทาน, ถวายทาน, บริจาคทาน, โรงทานสนองพระดำริ, เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, โรงทานโควิด19, โควิด, โควิด19, Covid19, Corona, โคโรนา, ช่วยเหลือ, โรคระบาด, โรคระบาดโควิด19, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, โรงทานถุงยังชีพ, ถุงยังชีพ,