fbpx

รายงานความก้าวหน้าการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการามวันที่ 7 มีนาคม 2563: ช่วงเตรียมโครงหลังคาเพื่อมุงหลังคา

รายงานความก้าวหน้าการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมโครงการสร้างสวนป่ากลางกรุงวัดมัชฌันติป่าช้าวันที่ 7 มีนาคม 2563: จัดทำโครงหลังคาหลังคามุงหลังคา


>>> พระพุทธเจ้าทรงโปรดเกล้าฯให้เก็บรักษาไว้ในที่ร้อนและร้อนจัดเพื่อช่วยในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ความสุขเพื่อเพียรพยายามและแจ้งให้ทราบพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ส่วนอันสวยงามให้ภิกษุณีผู้ที่ได้รับการเยียวยาด้วยความเคารพในจิตใจของคนที่มีความรักและมีความสุข แล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพานในโลกนี้


… ที่มาพระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๗ จุลวัตรภาค ๒
ขี้เถ้าที่สร้างกุฏิ
>>> พระเจ้าพิมสารสารทูลคำว่า
“ภิกษุณีเต็งเสี่ย พระมหาธาตุวชิรธรรมสังฆราชก็จะได้รับผลงานชิ้นเอกที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของศาสนาพุทธ ุท ธ เจ้าข้า ”
>>> องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรม เทศนาว่า
” ดูกรมหาบพิตรพระราชสมภารบุคคลผู้ใดมีจิต ศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนตรัยแล้วก่อสร้างกุฎีวิหารศาลาคูหาน้อยใหญ่ถวายเป็นทานจะประกอบด้วยผลอานิสงส์มากเป็นอเนกประการ นับได้ถึง 40 กัลป์”
>>> ขอความสำเร็จความเป็นมหามงคลอัน สูงสุดความอุดมด้วยโภคทรัพย์อริยทรัพย์สติปัญญาจงมบังเกิดในกายวาจาใจของเจ้าภ พทุกท่านเทอญ. สาธุ ๆ ๆ
>>> เงินสามารถร่วมบริจาคเป็นเงินสร้างศาลาปฏิบัติธรรมได้ “บัญชีสวนป่าปฏิบัติธรรม” ธนาคารกรุงไทยสาขาวงศ์สว่างเลขที่บัญชี 193-0-21988-1