fbpx

พิธีแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม

พิธีแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม 
โดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  เป็นผู้มอบ

คำสั่งเจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล (ธรรมยุต) 
ที่ จว.๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบัยที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงแต่งตั้งให้ “พระราชธีรสารมุนี” (เที่ยง) ฉายา ปภาคโม อายุ ๖๗ พรรษา ๔๖ วิทยฐานะ ป.ธ.๓, น.ธ.เอก, วัดพระศรีมหาธาตุ
ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ฯลฯ
แต่งตั้ง ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔