โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถ และปรับภูมิทัศน์หน้าอุโบสถ และลานหน้าอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมัชฌันติการาม