ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ แด่พระเถรานุเถระ และพระภิกษุผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

••ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ แด่พระเถ …

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ แด่พระเถรานุเถระ และพระภิกษุผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) Read More »