มุทิตาสักการะแด่ พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านแผนกธรรมและบาลี ประจำปี ๒๕๖๑