ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา
เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ
ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๕ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม บางซื่อ กรุงเทพฯ


กำหนดการ
เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกาวัดมัชฌันติการาม พร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
– พระครูอุชชัยพุทธปริตร ประธานสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ถวายสักการะหน้าพระรูป
– เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา
– เป็นเสร็จพิธี
#วัดมัชฌันติการาม #ศาลาปฏิบัติธรรม

“คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ” สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2561

"คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ" สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2561
“คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ” สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2561

สนง.เลขานุการฯ เผยสมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ ใจความว่า                                   “คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ”  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม สำนักงานเลขานุการสมเด็จ พระสังฆราช เปิดเผยว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แวดล้อมด้วยพัดพระยศ สมเด็จพระสังฆราชที่ทรงได้รับพระราชทานถวายใน พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช 12 กุมภาพันธ์ 2560 และพัดแฉกงา พิเศษประดับพลอย ที่ทรงได้รับพระราชทานถวายในการ พระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา 26 มิถุนายน 2560 พร้อมกันนี้ ได้มีลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพร สำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยมีข้อความว่า “สติมโต สทา ภทฺทํ แปลว่า คนผู้มีสติ    มีความเจริญทุกเมื่อ”