คณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค ๑-๒-๓ (ธรรมยุต) มาตรวจเยี่ยมวัด ประจำปี ๒๕๖๖

****วันนี้ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระพรหมวชิรากร ประธานคณะผู้ต …

คณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค ๑-๒-๓ (ธรรมยุต) มาตรวจเยี่ยมวัด ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »