ขั้นตอนการกราบพระ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม

ขั้นตอนการกราบพระ/ อาราธนาศีล/ อาราธนาธรรม

๑. ประธานในพิธีจุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไหว้พระพร้อมกัน ดังนี้

(ให้ว่าตามผู้นำพิธี)    อิมินา สักกาเรนะ/ พุทธัง  อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ/ ธัมมัง  อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ/ สังฆัง  อะภิปูชะยามะ

อ่านเพิ่มเติม “ขั้นตอนการกราบพระ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม”