fbpx

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗, บวชเณร, เณรฤดูร้อน, สามเณร, บวชเณรภาคฤดูร้อน, เณรน้อย, อบรมสามเณร, อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗

๑.หลักการและเหตุผล

เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ และเยาวชนในวันนี้จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า  ในขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีขึ้นจนเป็นที่น่าวิตก ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อน เช่น ผู้คนไม่เคารพต่อศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ติดยาเสพติด         มีจิตใจที่โหดร้าย มีความเห็นแก่ตัว โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ศีลธรรมต่อผู้พบเห็น นั้นก็เพราะในปัจจุบันคนเราขาดหลักธรรมที่จะนำไปดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาจิตให้เพรียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม สมตามคำขวัญที่ว่าความรู้คู่คุณธรรม สถานบันทางพระพุทธศาสนา จึงมีบทบาทสำคัญในการอบรมบ่มนิสัย   ให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นคนดีได้  ในปัจจุบันและในวันข้างหน้า เยาวชนที่มีคุณค่าต่อชาติในอนาคต ควรได้รับการศึกษาและอบรม และได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศีลธรรมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและจริยธรรม  เมื่อเยาวชนได้รับการศึกษาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้ อันจะเกิดสติปัญญา สามารถนำมาพัฒนาชีวิต และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป

วัดมัชฌันติการาม เป็นวัดธรรมยุติ ที่มีสถานศึกษาติดกับวัดฯ คือ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม               ซึ่งนักเรียนโดยส่วนใหญ่ ก็อาศัยอยู่ในชุมชนวัดมัชฌันติการาม และทางวัดมัชฌันติการาม เล็งเห็นความ     สำคัญของการอบรมศีลธรรม เพื่อฝึกปฏิบัติให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการศึกษาธรรมะ เพื่อนำไปใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิต เพื่อดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญ สืบ ๆ ต่อไป

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ        ครบ ๖๐  พรรษา วันที่  ๒  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  วัดมัชฌันติการามจึงมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ    ๒  เมษายน และเพื่อเป็นการส่งเสริมศีลธรรมให้เกิดแก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ในการปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสเข้าร่วมในการปฏิบัติธรรมในภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนเป็นการ          ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กล่าวคือ เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา  ได้รับการศึกษาหลักธรรมเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติได้ อันจะเกิดสติปัญญา สามารถนำมาพัฒนาชีวิต และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้เยาวชนได้บรรพชาเป็นสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ     สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒  เมษายน

๒.๒ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณให้แก่เยาวชน

๒.๓ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในวัฒนธรรมไทย ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัย  เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคี  ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนด้วยกันเอง

๒.๔ เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษ และอบายมุขทุกชนิด

๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา อบรม และปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

๒.๖ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุตรหลานของตนได้ศึกษาคำสอน  ทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม