fbpx

ประมวลภาพการแจกข้าวสาร และวัตถุทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด 19

“เพียงคิดช่วยเขา…ใจเราก็สุขแล้ว ”
••ขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งกับ••
ทานบดีผู้มีศรัทธาบริจาคปัจจัยซื้อข้าวสาร และวัตถุทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ประกอบด้วย

•••ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คือคุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ อันประเสริฐสูงสุด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอภิบาลประทานพร ท่านทั้งหลาย และครอบครัว จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมงคล ทั้งสี่ประการ คือ
•อายุ ขอให้มีอายุยืนยาว
•วรรณะ ขอให้มีผิวพรรณผ่องใสดุจทอง
•สุขะ ขอให้มีความสุขตลอดเวลา และตลอดไป
•พละ ขอให้มีกำลังทั้งกำลังกาย และกำลังใจ มีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ.

ตู้ข้าวสารปันสุข

ตู้ข้าวสารปันสุข


……………………….
“ผู้ให้อาหาร ชื่อว่าให้กำลัง”
…..อัตภาพของคนเรานั้น จะดำรงอยู่ได้ก็ต้อง อาศัยอาหาร ขาดอาหารแล้วชีวิตไม่อาจดำรงอยู่ได้ แม้บุคคลจะมีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรง มีกำลังมาก ปานใด หากไม่ได้รับประทานอาหาร ร่างกายก็ขาด กำลังส่วนบุคคลผู้มีกำลังน้อย ถ้าได้รับประทาน อาหารบริบูรณ์แล้ว ย่อมมีกำลังขึ้นมาได้ ดังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “ผู้ให้อาหาร ชื่อว่าให้กำลัง”
…..เมื่อเราไปตั้งโรงทานไปทำบุญทำทาน เราเห็นคนมารับของโรงทานของเราเราก็ให้ไป ใจของเราก็มีความสุขในการให้ ผู้รับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสในการรับไป บุญนี้มองไม่เห็นตัวเป็นรูปธรรม แต่เป็นนามธรรม เป็นพลังถ้าผู้ใดได้ทำผู้นั้นจะรู้สึกดี อานิสงส์ของผู้ที่ทำโรงทานถือว่าร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่


…..อานิสงส์ 10 ประการ ของการออกโรงทาน
1. ไม่อดหรือขาดเเคลนอาหารการกินตลอดชีวิตในปัจจุบันเเละภพหน้า (สร้างเหตุใดย่อมได้เหตุนั้น)
2. มีผู้อุปถัมภ์เรื่องอาหารเสมอ (สร้างเหตุใดย่อมได้เหตุนั้น)
3. เป็นผู้ไม่ตระหนีในทรัพย์อันเป็นบ่อเกิดให้ความโลภเบาบาง (จิตโลภเบาบางยิ่งให้ก็ยิ่งไม่อยาก)
4. เป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์คือทรัพย์ที่ต้องใช้สอยในปัจจุบัน
5.ไม่เป็นคนยากเเคลนยากจนในชีวิต (ผู้ให้ทานย่อมได้โภคทรัพย์)
6. เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในการประอาชีพ (บุญคือความสำเร็จ)
7. มีความสุขเกิดขึ้นจากการเสียสละ (บุญจากการชนะใจตัวเอง)
8. สำเร็จได้ตามปรารถนา (บุญย่อมส่งผลตามที่เราต้องการจริง)
9. สามารถส่งผลให้เป็นเศรษฐีได้ในชาตินี้หรือชาติหน้า (จากอานิสงส์ของทานบารมี)
10. เป็นเหตุปัจจัยในการสร้างทานบารมีซึ่งจะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงธรรมในอนาคต.
#ตู้ปันสุข #แจกข้าวสาร #ตู้แจกข้าวสาร #ตู้แจกข้าวสารมจพ. #วัดมัชฌันติการาม #บรรเทาความเดือนร้อนจากโควิด