fbpx

ประกาศ เปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ และวันอาทิตย์ 5 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

ประกาศ
เรื่อง เปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ และวันอาทิตย์

      ตามที่รัฐบาล โดยศูนย์ควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ได้ผ่อนปรนเป็นระยะที่ 4 และที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 12/2563 มีมติเห็นชอบให้ผ่อนปรนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
     ดังนั้น วัดมัชฌันติการาม จึงเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันพระและวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด                                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563
วัดมัชฌันติการาม