fbpx

รายนามเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

รายนามเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดมัชฌันติการาม ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีดังนี้
๑. กัณฑ์ทศพร ๑๙ คาถา เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์ทศพร

เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์ทศพร เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์ทศพร

 

๒. กัณฑ์หิมพานต์ ๑๓๔ คาถา

เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์หิมพานต์ เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์หิมพานต์
๓. กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙ คาถา

เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์ทานกัณฑ์ เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์ทานกัณฑ์ เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์ทานกัณฑ์ เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์ทานกัณฑ์
๔. กัณฑ์วนปเวศน ๕๗ คาถา

เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์วนปเวศน
๕. กัณฑ์ชูชก ๗๙ คาถา

-ยังไม่มี

๖. กัณฑ์จุลพน ๓๕ คาถา

เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์จุลพน
๗. กัณฑ์มหาพน ๘๐ คาถา

-ยังไม่มี

๘. กัณฑ์กุมาร ๑๐๑ คาถา

-ยังไม่มี

๙. กัณฑ์มัทรี ๙๐ คาถา

เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์มัทรี
๑๐. กัณฑ์สักบรรพ ๔๓ คาถา

-ยังไม่มี

๑๑. กัณฑ์มหาราช ๖๙ คาถา

เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์มหาราช เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์มหาราช
๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์ ๓๖ คาถา

เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์ฉกษัตริย์
๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์ ๔๘ คาถา

เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์นครกัณฑ์ เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์นครกัณฑ์ เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ, วัดมัชฌันติการาม, งานเทศน์มหาชาติ, กัณฑ์นครกัณฑ์