fbpx

เจ้าคณะเขตดุสิต เข้าตรวจเยี่ยมวัดมัชฌันติการาม ประจำปี ๒๕๖๓

เจ้าคณะเขตดุสิต เข้าตรวจเยี่ยมวัดมัชฌันติการาม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อทำสามีจิกรรม กล่าวให้โอวาทแด่พระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งสาระทุกข์สุขดิบ การอยู่ร่วมกันต้องให้ความเคารพ ซึ่งกันและกัน ซึ่งในพรรษากาลนี้วัดมัชฌันติการาม มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษา คือ มีพระภิกษุ ๒๘ รูป พระนวกะ ๒ รูป สามเณร ๘ รูป รวมแล้ว ๓๖ รูป