fbpx

ประวัติโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

อาคารเรียน ของโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ในอดีต
อาคารเรียน ของโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ในอดีต

     โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๓ ซอยวงศ์สว่าง ๑๑ ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนี้ เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติประถมศึกษา เปิดเรียนเมื่อ วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ รองอำมาตย์ตรีสงัด ศรีเพ็ญ นายอำเภอบางซื่อได้ทำพิธีเปิด มีครู ๒ คน คือ นายปลั่ง ปั้นลายนาค ครูใหญ่ และนายสำราญ มหากายนันท์ เป็นครูน้อย มีนักเรียนชาย ๓๑ คน หญิง ๔๓ คน รวม ๗๔ คน

ใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียน ในระยะเริ่มแรกตำบลนี้เรียกว่า ตำบลบางซ่อน อยู่ในท้องที่อำเภอบางซื่อ จังหวัดพระนคร ต่อมาทางราชการ ได้ยุบอำเภอบางซื่อ ไปรวมกับอำเภอดุสิต และบางเขน ตำบลบางซ่อนยุบรวมเป็น ตำบลบางซื่อ โรงเรียนซึ่งมีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางซ่อน ๒” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางซื่อ ๑ วัดมัชฌันติการาม” ในปี พุทธศักราช ๒๔๙๗ ท่านเจ้าคุณพรหมมุนี เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้มาตรวจพบสภาพวัดจึงได้ร่วมมือกับประชาชนตัดถนนเข้าวัด สร้างศาลาการเปรียญใหม่ในพื้นที่สวนของวัด จึงได้ย้ายที่เรียนจากศาลาแห่งเดิมมาที่โรงเรียนใหม่ ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั้นเดียว มี ๗ ห้องเรียน เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ เทศบาลนครกรุงเทพ ได้ขยายเขตมาถึงตำบลบางซื่อ โรงเรียนจึงโอนไปสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔ ของกรมสามัญศึกษาให้ ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น (อาคาร ๑) ๘ ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ ด้วยเงินการประถมศึกษา ซึ่งจัดสรรไว้ก่อนโอนโรงเรียนมาสังกัดเทศบาล ปี พุทธศักราช ๒๕๐๙ ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เป็นปีแรก ปัจจุบันโรงเรียนวัดมัชฌันติการามมีอาคารเรียน ๓ หลัง

       เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ปัจจุบันมีเนื้อที่ กว้าง ๔๒ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร คิดเป็นเนื้อที่ ๑,๓๑๗ ตารางวา (๓ ไร่ ๑ งาน ๒๗ ตามรางวา) ตามโฉนดเลขที่ ๒๙๓๘ เล่มที่ ๓๐ หน้า ๓๘

รายนามผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
๑. นายปลั่ง ปั้นลายนาค ๑ มีนาคม ๒๔๗๕ – ๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ (ครูใหญ่)
๒. ขุนสิขวุฒิ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ – ๒ มีนาคม ๒๔๘๐ (ครูใหญ่)
๓. นายปลั่ง ปั้นลายนาค ๒ มีนาคม ๒๔๘๐ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๐ (ครูใหญ่)
๔. นายชำนาญ สรรพานิช ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๐ – ๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ (ครูใหญ่)
๕. นางเลื่อน อ่อนประเสริฐ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ – ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ (ครูใหญ่)
๖. นางวราภรณ์ บุษปะเกศ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ (ครูใหญ่)
๗. นางศรีจันทร์ มหาแก้ว ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ (ผู้อำนวยการ)
๘. นางสุรางค์ เวชรักษ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ (ผู้อำนวยการ)
๙. นางจันทร์เพ็ญ สุภูตะโยธิน ๒๑ มกราคม ๒๕๔๒ – ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ (ผู้อำนวยการ)
๑๐. นางสาวนันทพร นิลพานิช ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ (ผู้อำนวยการ)
๑๑. นางสาวนางวิไล หว่างอากาศ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔  (ผู้อำนวยการ)
๑๒. นางสาววิลาวรรณ เพชรอาวุธ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ (ผู้อำนวยการ) ๑๓. นางอัจฉรา กลิ่นขจร ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ (ผู้อำนวยการ)              ๑๔. นางชมนาด ทองดี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ผู้อำนวยการ)                  ๑๔. นางหทัยรัตน์ เขียวเอี่ยม ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ผู้อำนวยการ)  ๑๕. นางอุบลวรรณ งามศิริผล   ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ – จนถึงปัจจุบัน (ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน)

ภาพนักเรียนโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ในอดีต
ภาพนักเรียนโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ในอดีต

http://www.matchanschool.ac.th/