fbpx

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ
เชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม
••••••••••••••••••••••••••

  • มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗
  • มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาด้วย “ฉันท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทสมปรเมนฺทมหาราชาภิถุติคาถา” หลังทำวัตรเย็นทุกวันจันทร์ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ตามความเหมาะสม และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์โดยการสวมใส่เสื้อสีเหลือง