fbpx

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ แด่ท่านเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๔ ผู้อุปถัมภ์วัดมัชฌันติการาม เมื่อ ปี ๒๔๑๗ ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ คุณปรีชา-หม่อมราชวงศ์ประมณฑศรี ชัยอนันต์ ในนาม ราชสกุล ชยางกูร ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ แด่ ท่านเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๔ ผู้อุปถัมภ์วัดมัชฌันติการาม เมื่อ ปี ๒๔๑๗ ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม
•••และในการนี้ ราชสกุลชยางกูร ได้มีศรัทธาร่วมสร้างล๊อคเก็ตเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในวาระครบ ๑๕๐ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท
•••ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คือคุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ อันประเสริฐสูงสุด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลจงอภิบาลประทานพร ราชสกุลชยางกูร ทุกท่าน
•ให้เป็นเศรษฐีมหาศาล
•ให้มีหลักฐานการงานมั่นคง
•ให้ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล อุดมร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง
•ให้มีแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง
•ให้มีโชคลาภทรัพย์อนันต์
•ให้ดำรงอยู่ในทาน ศีล ภาวนา
•ให้ชื่อเสียงงามปรากฎ
•ให้เกียรติยศไพบูลย์
•ให้เกียรติคุณแผ่ไพศาล
•ให้มีปัญญายอดเยี่ยม
•ให้ปลอดภัยไร้ทุกข์โศก
•ให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
•ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
•ให้เป็นผู้มีรูปสมบัติดี มีทรัพย์สมบัติดี มีบุญสมบัติดี และธรรมสมบัติดี ทั้งในชาตินี้ และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญ.