fbpx

ภาพสอบนักธรรมชั้นโท-เอก สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2566

-พัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาคน
-พัฒนาคน คือ การพัฒนาสังคม
-พัฒนาสังคม คือการพัฒนาประเทศ
-พัฒนาประเทศ คือ การพัฒนามนุษยชาติ
-พัฒนามนุษยชาติ ต้อง พัฒนาการศึกษา.
•••สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย.-๒ ธ.ค. ๒๕๖๖