นิมนต์สามเณรสมัครเข้าร่วมโครงการ “ฝึกท่องปาฏิโมกข์” เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา