ภาพหมู่พระภิกษุสามเณรวัดมัชฌันติการาม ประจำปี 2561