fbpx

ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ องค์แสดงธรรม โดย พระครูโสภณธรรมคุณาภรณ์ (หลวงปู่ประเสริฐ สิริคุตฺโต) วัดป่าเวฬุวันอรัญญวาสี อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม