fbpx

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี นักศึกษา มจพ. 30 มิ.ย.66

•••เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. วัดมัชฌันติการาม อุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2-3 ปี และเทียบโอน 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 758 คน ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่สังคมใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ