วีดิทัศน์การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)