สงน้ำพระ ที่วัดมัชฌันติการาม 13 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.

Thai New Year