fbpx

โครงการบูรณะศาลาฌาปนสถาน (ศาลา 1) -ศาลาชื่นสกุล

สืบเนื่องมาจาก ศาลาฌาปนสถาน (ศาลา 1) ศาลาชื่นสกุล ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเวลานาน ตัวอาคารมีความชำรุดทรุดโทรมตามสภาพ และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานสถานที่ ทางคณะสงฆ์จึงมีมติเห็นสมควรให้มีการบูรณะศาลาฌาปนสถานดังกล่าวขึ้น โดยมีการรื้อปูนทางด้านบนที่ทำเป็นคานฝ้าด้านบนออก แล้วทำการตีฝ้าใหม่ ติดไฟ และ wallpaper ลายไทย มีการทำอาสงฆ์ใหม่ เนื่องจากอันเก่าผุพังจากปลวก