fbpx

เหล่าพระภิกษุสามเณรทำสามีจิกรรม และอธิษฐานเข้าพรรษา ประจำปี 2563

หลังทำวัตรสวดมนต์เย็นเสร็จเรียบร้อย นำโดย พระครูอุชชัยพุทธปริตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการามเป็นองค์ประธานนำสวด ได้ร่วมกันอธิษฐานพรรษา และทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เมื่อได้บอกกล่าวเขตที่เป็นที่อยู่เพื่อจำพรรษาเสร็จแล้ว ได้ถ่ายภาพหมู่ ในพรรษานี้
มีพระภิกษุ 26
สามเณร 10 รูป
ร่วมเป็น 36 รูป