niruntaray-1

พระนิรันตราย, พระ, พระพุทธรูป, หล่อพระ, พระประธาน, หล่อพระประธาน, โครงการหล่อพระ, โครงการหล่อพระประธาน, พระประธานประดิษฐานประจำศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม,