ติดต่อวัด

วัดมัชฌันติการาม
เลขที่ ๑๐๒ ถนนวงศ์สว่าง ๑๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ ๑๐๘๐๐

 

สำนักงานโทร. 02-587-6750,

094-004-6876 พระมหาบุญยอด สุเมโธ

ติดต่อนิมนต์พระโทร. 086-542-3319 พระเสฏฐนันท์

 

Watmatchantikaram

Address : 102 Wongsawang 11 Rd. Bangsue Bangkok  10800

Tel. 02-587-6750, 094-004-6876