fbpx

ปลูกต้นบุนนาค ไม้มงคล ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม 8 มกราคม 2567

••••ขออนุโมทนาบุญกับ คุณศิริ-คุณอารีย์ กองสิทธิผล ได้มีศรัทธาปลูกต้นบุนนาค ไม้มงคล จำนวน 1 ต้น 15,000 บาท ไว้ในสวนป่าปฏิบัติธรรม สวนป่ากลางกรุงวัดมัชฌันติการาม สำหรับเป็นปอด และมอบลมหายใจแก่สาธุชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นสถานที่ในการเรียน การสอน และการปฏิบัติสมาธิ
•••ด้วยกุศลเจตนาที่ คุณศิริ-คุณอารีย์ กองสิทธิผล ได้ปลูกต้นบุนนาคในครั้งนี้…ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คือคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ อันประเสริฐสูงสุด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอภิบาลประทานพรให้คุณศิริ-คุณอารีย์ กองสิทธิผล จงเจริญ ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ ประสพแต่ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง ความไพบูลย์ ให้ มีโชคลาภ ยศ สรรเริญ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวง ทุกประการ,ให้พ้นจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์,ให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบูรณ์พูลผล สุขภาพพลานมัยแข็งแรง ขอความสำเร็จ ความเป็นมหามงคลอันสูงสุด ความอุดมด้วยโภคทรัพย์ อริยทรัพย์ สติปัญญาจงม บังเกิดในกาย วาจา ใจ ของ คุณศิริ-คุณอารีย์ กองสิทธิผล นับแต่บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ.
•••วนโรปสูตร:เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางและกลางคืน ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ
•••พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ชนเหล่าใดสร้างอาราม (สวนไม้ดอกไม้ผล) ปลูกหมู่ไม้(ใช้ร่มเงา) สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ
•••การปลูกต้นไม้ในสวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม เพื่อปรับพื้นปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดความร่มรื่น เหมาะสมกับการปฏิบัติธรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียน การสอน และการปฏิบัติสมาธิ ให้เหมาะแก่ การปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา และการอยู่อาศัย เพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ในสมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์มักจะอยู่ในที่ทางตามธรรมชาติ ป่า โคนไม้ ภูเขา ถ้ำ ริมแม่น้ำ ซึ่งเป็นเสนาสนะอันสงัด เมื่อเริ่มมีการสร้างวัดที่สร้างให้เป็นธรรมชาติที่เรียกกันว่า อาราม คือ สวนหรืออุทยาน เช่น พระเวฬุวัน พระเชตวัน เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ อยู่ไม่ไกลและไม่ใกล้เกินไป เดินทางสะดวก เป็นที่อันสงัด น่าเพลิดเพลิน น่ายินดี มีต้นไม้ ร่มรื่น ลมพัดเย็นสบาย เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียร ในพระไตรปิฎกปรากฏข้อความเกี่ยวกับต้นไม้ในหลากหลายแง่มุม ทั้งการห้ามตัดต้นไม้ ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต้นไม้ในพุทธประวัติ ต้นไม้ในคําสอน มีรายชื่อต้นไม้หลากหลาย ชนิดที่มักจะปรากฏในการพรรณาถึงลักษณะและบรรยากาศของสถานที่โดยมีต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการ ปลูกต้นไม้ อานิสงส์ของการปลูกต้นไม้ วนโรปสูตรว่าด้วยการปลูกป่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมย์ ปลูกป่า สร้างสะพาน ขุดสระน้ำ บ่อน้ำ และให้ที่พักอาศัย บุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้น ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ ชนเหล่านั้นดํารงอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลแล้ว ย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน”