fbpx

เปิดรับสมัครนักศึกษา นักเรียน ประชาชนทั่วไป สมัครเรียนธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2561

ศพอ.โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เปิดรับสมัครเรียนธรรมศึกษา ประจำปี 2561
ศพอ.โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เปิดรับสมัครเรียนธรรมศึกษา ประจำปี  2561