คณะพระภิกษุสามเณรวัดมัชฌันติการาม ทำวัตรเย็น และอธิษฐานเข้าพรรษา พร้อมถ่ายรูปหมู่

พระภิกษุสามเณรวัดมัชฌันติการาม 2561
พระภิกษุสามเณรวัดมัชฌันติการาม 2561